Hyppää sisältöön

Vaikka etäopiskelu sujuu, opiskelijat kaipaavat kampuksille

HAMKOn koordinoima kysely

Syksyllä koronatilanteen valtakunnallisesti jälleen huononnuttua HAMK siirtyi toteuttamaan opetuksessa niin sanottua hybridimallia, jossa vain välttämättömät opinnot toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijakunta toteutti yhdessä HAMKin kampuksilla toimivien paikallisten opiskelijayhdistysten kanssa kyselyn hybridimallin toteutukseen liittyen.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 572 joista ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli 31,1 % vastaajista, toisen vuoden 40,4 %, kolmannen vuoden 23,4 % ja loput neljännen tai yli neljännen vuoden opiskelijoita. Suurin osa vastaajista oli päiväopiskelijoita 79,5 % ja loput 20,5 % monimuoto-opiskelijoita.

Kyselyssä selvitettiin mm. opiskelijoiden motivaatiota, vastaajan kokemusta etäopetuksesta oman oppimisen kannalta, opintojen etenemistä suunnitellussa aikataulussa hybridimallissa, halusta lisätä lähiopetusta, kokemuksesta kampuksella liikkumisen turvallisuudesta korona-aikana sekä mielipidettä viestinnästä koronaan liittyen.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5 kuuden väittämän paikkansapitävyyttä omalla kohdallaan (1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4, jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä). Esitetyt väitteet:

  1. Opiskelumotivaationi on hyvä.
  2. Etäopiskelu sopii minulle.
  3. Opintoni ovat edenneet aikataulussa.
  4. Haluaisin lisää lähiopetusta.
  5. Koen kampuksella käymisen turvalliseksi.
  6. Viestintä koronaan liittyen on ollut hyvää.

Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta ja täydentää antamiaan vastauksia.

Kyselyn tulokset

Suurin osa vastaajista koki opiskelumotivaationsa hyväksi. Vastaajista 32,7 % prosenttia oli jokseenkin ja 23,6 % täysin samaa mieltä väitteestä “opiskelumotivaationi on hyvä”. Ainoastaan 5,8 % koki motivaationsa olevan huono.

Etäopetuksen sopivuudesta oman oppimisen kannalta vastausten hajonta oli suurta ja jakautui tasaisesti kaikissa vastausvaihtoehdoissa seuraavasti:

Opinnot ovat vastaajien mukaan edenneet suurimmalla osalla aikataulussaan, vastaajista 46,2 % kertoo olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä, ja jokseenkin samaa mieltä vastaajista on 26,4 %.

Lähiopetuksen lisäämisen kannalla vastaajista oli yhteensä 56,2 % vastausten jakautuessa täysin samaa mieltä olevia 39,2 % ja jokseenkin samaa mieltä olevia 17 %.

Kampusten turvallisuudesta kysyttäessä vastausten hajonta oli suurempaa seuraavanlaisesti:

Viestintä koronaan liittyen on ollut ylivoimaisesti suurimman osan vastaajien mielestä hyvää, yhteensä 70,8 % vastausten jakauduttua seuraavasti: täysin samaa mieltä 33,7 % ja jokseenkin samaa mieltä 37,1 %.

Vapaamuotoinen palaute avoimeen kysymykseen

Avoimeen kysymykseen ”Kehuttavaa/Kehitettävää? Voit halutessasi myös avata vastauksiesi perusteluja” vastasi yhteensä 186 henkilöä. Teimme vastauksista jaottelun, jossa vastaukset luokiteltiin myönteisiin, neutraaleihin ja kielteisiin.

Avoimissa palautteissa esiin nousi erityisesti kolme teemaa: opetusmateriaalit ja -käytännöt sekä viestintä.

Kyselyn vastauksissa kritisoitiin hybridimallin lähi- ja etätuntien jakautumista pitkin päivää niin, että opiskelijat joutuvat käymään koululla jonkin yksittäisen tunnin takia keskellä päivää ja palaamaan sen jälkeen kotiin etäopetuksen ääreen. Malli koettiin kaoottiseksi ja stressaavaksi ja moni toivoi, että lähitunnit sijoitettaisiin lukujärjestyksiin niin, että opiskelijat olisivat esimerkiksi alkuviikosta koululla, ja viettäisivät loppuajan etänä.

Moni vastaaja kuvaili, kuinka esimerkiksi kielten opetus tapahtuu hybridimallissa pitkälti pienryhmissä tehtävillä puheharjoituksilla. Tämä aiheutti tyytymättömyyttä, sillä näissä harjoituksissa kieltä jo hyvin puhuvat eivät saa tarvitsemaansa haastetta ja vastavuoroisesti heikomman lähtötason opiskelijat jäävät usein lähes täysin ilman apua ja tukea.

Muutamassa vastauksessa myös mainittiin, että etäopetuksen aikana ei pidetä taukoja, vaan päivän ohjelma käydään putkeen läpi ilman hengähdys- ja ajatustaukoja tai mahdollisuuksia kysyä tai keskustella aiheesta. Ongelma ei vaikuttaisi olevan yleinen, mutta haluamme nostaa sen esille, sillä siihen on helppo vaikuttaa. Riittävät tauot pitävät opiskeluvalmiutta yllä ja helpottavat keskittymistä.

Etäopetusmateriaalit saivat kritiikkiä siitä, että ne ovat vain linkkikokoelmia eri sivustoille, eivätkä ne tunnu juuri kyseistä toteutusta varten suunnitelluilta kokonaisuuksilta.

Kiitosta hybridimalli ja etäopetus saivat siitä, että opiskelijoiden on helpompi hallita omaa ajankäyttöään. Esimerkiksi opintojen ja työn yhteensovittaminen on helpottunut etäopintojen myötä, kun tehtäviä voi tehdä silloin kun itselle sopii. Lisäksi muutama vastaaja mainitsi sen vähentävän koronastressiä, kun ei tarvitse jännittää kampukselle menoa. Muutama vastaaja kiitti myös sitä, että kun opetusta on toteutettu kampuksella, järjestelyt ovat olleet hyvät. Esim. maskeja on ollut hyvin saatavilla.

HAMKin viestintä koronatilanteesta ja -toimenpiteistä sai kiitosta, mutta myös kritiikkiä. Kehuja annettiin nopeasta tiedonkulusta ja siitä, että Yammerissa tietoa on ollut saatavilla tarpeeksi paljon. Viestintää kritisoivat antoivat palautetta viestinnän epämääräisyydestä ja siitä että koronatoimenpiteitä ei perustella tarpeeksi opiskelijoille. Viestintään liittyen kommentoitiin myös, että opettajiin ja opinto-ohjaajiin on vaikea saada yhteyttä ja esimerkiksi sähköpostiviesteihin vastataan liian hitaasti.

Lopuksi

Yhteenvetona voidaan sanoa, että opiskelijat kokevat etäopiskelun hyvin eri tavoin. Suurin osa vastaajista koki hybridimallin pääosin toimivana ja hyvänä ratkaisuna ja äärimmäisen kielteiset kokemukset olivat vähemmistössä. Moni vastaaja nosti kuitenkin esiin eri osa-alueilla ilmeneviä ongelmia, joihin on kiinnitettävä huomiota ja jotka vaativat toimenpiteitä, jotta opiskelu on mahdollisimman sujuvaa paitsi poikkeusaikana myös niiden jälkeen.


Jaa artikkeli somessa

Liity jäseneksi!

Hei HAMKin opiskelija, liity oman opiskelijakuntasi jäseneksi! HAMKO on just sun edunvalvoja – ja jäsenyytesi merkki on virallinen opiskelijakortti tuhansine opiskelijaetuineen ympäri Suomen.

Liity jäseneksi Uusi jäsenyys